https://www.gov.pl/web/bip 17 788 62 00 | biuro@pinb.mielec.pl A A A K
SmodBIP

/ Godzina

OGŁOSZENIE O PRZETARGU PUBLICZNYM NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO FORD FOCUS 2.0


1. Nazwa i siedziba organizatora przetargu:

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Mielcu
Ul. Skłodowskiej 8
39-300 Mielec

2. Miejsce i termin przeprowadzenia przetargu:

Otwarcie ofert nastąpi przez komisję przetargową w siedzibie organizatora przetargu w dniu 27.11.2017r. o godz. 9:30

3. Miejsce i termin, w którym można obejrzeć sprzedawane składniki majątku ruchomego:

Samochód będący przedmiotem przetargu można obejrzeć w siedzibie Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Mielcu

w dniach 10 – 24.11.2017 r., w godzinach 8:00-14:00.

Szczegółowe informacje na temat przedmiotu przetargu można uzyskać pod nr tel. (17) 780 62 00.

4. Rodzaj, typ, ilość pojazdów objętych postępowaniem oraz ceny wywoławcze.

Marka i typ pojazdu : Ford Focus 2.0
Numer rejestracyjny: RMI 23335
Numer nadwozia: WF0FXXGGDFYK65689
Pojemność silnika: 1988,00 cm3
Moc silnika: 96,00 KW
Rok produkcji : 2000 rok
Data pierwszej rejestracji: 08.11.2000 rok
Rodzaj paliwa: benzyna
Przebieg w km: 301276 km
Cena wywoławcza pojazdu: 4948 zł
Stan samochodu : bezwypadkowy

5. Wysokość wadium oraz forma, termin i miejsce jego wniesienia:

Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej (494,80zł) w formie pieniężnej należy wpłacić do dnia 24.11.2017r. do godziny 14:00 na rachunek bankowy :
PBS O/Mielec 21 8642 1168 2016 6804 6053 0003

6. Wymagania jakim powinna odpowiadać oferta w prowadzonym przetargu:

Oferta pisemna złożona w toku przetargu powinna zawierać:

a) imię, nazwisko i adres lub nazwę (firmę), telefon i siedzibę oferenta;

b) oferowaną cenę i warunki jej zapłaty;

c) oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu przetargu lub że ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin;

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami składa się w zaklejonej kopercie w miejscu i terminie określonym w ogłoszeniu o przetargu.

d) potwierdzenie wpłaty wadium

Wzór formularza ofertowego oraz umowy dostępny na stronie biuletynu informacji publicznej PINB w Mielcu pod adresem: http://pinb.mielec.pl w zakładce „Zamówienia publiczne”

7. Termin, miejsce i tryb złożenia oferty oraz okres, w którym oferta jest wiążąca:

Ofertę należy złożyć w zaklejonej kopercie. Koperta musi być zaadresowana wg poniższego wzoru:

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Mielcu
Ul. Skłodowskiej 8
39-300 Mielec

„Oferta przetargowa na zakup samochodu Ford Focus 2.0
nr rejestracyjny RMI 23335”

Nie otwierać przed dniem 27.11.2017 r. godzina 09:30

Oferty pisemne należy złożyć w sekretariacie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Mielcu. do dnia 24.11.2017 r do godziny 14:00.

Termin związania ofertą organizator przetargu określa na 30 dni.

8. Organizatorowi przetargu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyn.

9. Inne informacje.

1) Przetarg jest prowadzony na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 04 kwietnia 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa (Dz.U.2017.729).

2) Przystąpienie do przetargu oznacza, że Oferent akceptuje wszystkie warunki niniejszego regulaminu a w przypadku nabycia pojazdu, na który złożył ofertę, że nie będzie rościł żadnych pretensji do sprzedawcy związanych ze stanem technicznym zakupionego pojazdu.

3) Komisja przetargowa wybierze Oferenta, który zaoferuje najwyższą cenę na pojazd objęty przedmiotem przetargu. Cena sprzedaży nie może być niższa od ceny wywoławczej.

4) Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium określonego w ust. 5 niniejszego ogłoszenia.

5) Wadium musi być wniesione wyłącznie w pieniądzu, w złotych polskich.

6) Wadium złożone przez nabywcę zalicza się na poczet ceny.

7) Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostały wybrane lub zostały odrzucone, zwraca się w terminie 7 dni, odpowiednio od dnia dokonania wyboru lub odrzucenia oferty.

8) Wadium nie podlega zwrotowi, w przypadku gdy oferent, który wygrał przetarg, uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży

9) Złożona oferta nie podlega wyjaśnieniom, ani nie może być przedmiotem negocjacji pomiędzy stronami.

10) Komisja przetargowa odrzuca ofertę, jeżeli:
a) została złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu lub przez Oferenta, który nie wniósł wadium,
b) nie zawiera danych i dokumentów o których mowa w ust. 6 niniejszego ogłoszenia lub są one niekompletne, nieczytelne lub budzą inną wątpliwość, zaś złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do uznania jej za nową ofertę.

11) Komisja przetargowa odrzuca ofertę, jeżeli:
a) została złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu lub przez oferenta, który nie wniósł wadium;
b) nie zawiera danych i dokumentów, o których mowa w ust. 6, lub są one niekompletne, nieczytelne lub budzą inną wątpliwość, zaś złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do uznania jej za nową ofertę.

12) O odrzuceniu oferty komisja przetargowa zawiadamia niezwłocznie oferenta

13) Złożenie jednej ważnej oferty wystarcza do przeprowadzenia przetargu

14) W przypadku złożenia dwóch lub więcej ofert o tej samej najwyższej cenie na dany pojazd, pomiędzy Oferentami, którzy zaproponowali najwyższą cenę, zostanie przeprowadzona aukcja, której ceną wywoławczą będzie cena zaproponowana w ofertach.

15) O terminie ewentualnej aukcji Oferenci zostaną powiadomieni pisemnie, a w przypadku, gdy byli obecni przy otwarciu ofert, o którym mowa w ust. 2, ustnie, podczas otwarcia.

16) Umowę uznaje się za zawartą z chwilą wyboru najkorzystniejszej oferty w przypadku przetargu lub z chwilą ostatniego przebicia niższej ceny w przypadku aukcji.

10. Termin zawarcia umowy sprzedaży
a) Zawarcie umowy sprzedaży nastąpi po wyborze przez komisję przetargową najkorzystniejszej oferty lub po rozstrzygnięciu aukcji.
b) Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży
c) Wydanie przedmiotu sprzedaży następuje niezwłocznie po zapłaceniu przez nabywcę ceny nabycia.

Zdjęcia:

Zalacznik nr 1 - formularz ofertowy – oswiadczenia.doc, Załącznik nr 1 – oświadczenia
Zalacznik nr 2 - wzor umowy.doc, Załącznik nr 2 – wzór umowyRejestr zmian Drukuj
Opublikował: Agata Łępa
Data dokumentu: 10.11.2017
Autor dokumentu: Agata Łępa
Dokument z dnia: 10.11.2017
Liczba wyświetleń: 2 405